13 april 2020:

Begin 2019 hebben we aangedrongen op een vergaande vorm van participatie van bewoners en andere belanghebbenden in de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier/Valeriusbuurt. Dit verzoek is overgenomen door de Stadsdeelcommissie en het Dagelijks bestuur van het stadsdeel. Het heeft geresulteerd in de Verdiepingssessie van 29 oktober 2019, waar wensen zijn geïnventariseerd. Die zijn terug te vinden in het verslag van die avond. Prima tot zover. Teleurstellend was voor de bewoners dat de (concept-) Nota van Uitgangspunten op veel punten van deze wensen afweek. Dit is te verklaren door twee factoren.
1. er zijn tegengestelde belangen die maken dat niet iedereen zijn zin kan krijgen. Maar dan hadden meerdere ronden moeten worden ingebouwd in de dialoog, zodat een consensus gevonden kon worden waar iedereen mee kon leven. Nu lijkt het toch weer of het Stadsdeel kon shoppen uit de verschillende wensen.
2. het Stadsdeel is bij het opstellen van het bestemmingsplan gebonden aan beleidskaders die door het gemeentebestuur (centrale stad) gesteld zijn. Maar in dit geval is dus verzuimd die randvoorwaarden vooraf expliciet te communiceren, teneinde teleurstelling achteraf te voorkomen.
Nuttige leerervaringen voor een volgende keer als we echte dialoog en co-creatie willen (volgens het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ het uitgangspunt voor het huidige gemeentebestuur.
Alle informatie over het genoemde bestemmingsplan is hier te vinden. Check vooral de aanpassingen in de definitieve Nota van Uitgangspunten ten opzichte van het concept. De volgende stap is in het 4e kwartaal van dit jaar het verschijnen van een Ontwerp-bestemmingsplan, waar we weer inspraak op kunnen geven.