Vereniging Buurtbelang Museumplein

Overige activiteiten

VBM bestuursvergadering 22 april 2020, via videoconferencing:
Besloten is
1.       Besluiten van het bestuur voortaan op de website museumpleinbuurten.nl te publiceren
2.       Een brief op te stellen voor verzending aan de Burgemeester inzake het belang van behoud van Gabriel Metsustraat 2-4-6 als lieu de memoire
3.       Dat de bestuurders omzien naar kandidaten die het VBM bestuur kunnen uitbreiden. Het bestuur nodigt kandidaten uit zich te melden.

8 mei 2020: VBM schrijft brief over mogelijke terrassen op Museumplein.
Het bestuur heeft indringend gesproken over suggesties in o.m. Het Parool om ook op het Museumplein terrasfaciliteiten te creëren en besloten voor de verandering niet afwijzend hierover te oordelen. Wel formuleren we meteen onze voorwaarden. De brief aan het Stadsdeelbestuur vindt u hier.

22 mei 2020: Via (niet goed werkende) videocall heeft het bestuur van de Vereniging Buurtbelang Museumplein een gesprek gehad met onze gebiedsmakelaar Elisabeth Koop om de stand van zaken van een aantal processen in Coronatijd na te lopen.
* We hebben nog steeds geen antwoord op ons raadsadres van 8 sept. jl (!) over de mislukte ideeën over burgerparticipatie, tot uiting gekomen bij de eerste poging voor Kansenkaart Museumplein. Arme Elisabeth moet de zoveelste versie van dit antwoord produceren, maar komt er niet doorheen. Over twee weken contact en dan gaan we interventie plegen. 
* De Kansenkaart 2.0, daar wordt nu binnenkort een punt achtergezet. We krijgen de nieuwe versie die wel samen met bewoners is opgesteld met daarbij een verschillenanalyse met de uitkomst van de eerste (foute) versie die alleen met stakeholders is tot stand gekomen + een verwijzing naar het WOB-resultaat, waarin die historie is te vinden. 
Daarna gaan we over naar een meer normale fase, namelijk een lijstje met investeringsplannen die volgens het stadsdeel haalbaar zijn, mede geïnspireerd door de verkenningen voor de Kansenkaart. Daar kunnen we natuurlijk weer klassiek inspraak voor hebben.
Wij kunnen met deze koude afronding van dit ‘non-paper’ vrede hebben. Het heeft zijn functie gehad door de ideeën over het Museumplein uit de buurt bijeen te brengen. We hebben hieruit de focus op de ruimtelijke waarde van het plein opgedaan.
* De evenementen voor dit jaar zijn uitgesteld of afgeschaft. Het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente heeft vertraging opgelopen. IJsbaan nog 1 jaar vergund. Daarna Europese aanbesteding voor eventuele nieuwe periode. 
Polo vergunning nog niet afgegeven, maar over het gedoe met de subsidie wordt in het stadsdeel niets meer gezegd.
* Het Bestemmingsplan wordt wel volgens plan verder uitgewerkt. (Ontwerp komt dit najaar voor inspraak)
* Het stadsdeel is erg druk bezig met de anderhalvemeter-samenleving. Wat is mogelijk en wat niet, onder welke voorwaarden (eenrichtingverkeer op trottoirs in winkelstraten?, picknicktafels op het plein?); de ondernemers schijnen het nog niet eens te zijn. Daar moeten de voorstellen wel vandaan komen. 
* De problemen met afval zijn hardnekkig. Mensen dumpen hun grofvuil bij de containers (Joh.Vermeerplein, Jan Luijkenstr) alsof het zo hoort. Dat de gemeente dagelijks langsrijdt en het ophaalt bestendigt dit misbruik. Elisabeth wil het liever laten liggen om te laten zien dat het niet zo hoort. Compromis dat zij intern heeft bereikt is: 2 dagen laten liggen met een sticker erop. Het probleem bestaat uit 3 elementen:
– gemakzuchtig gedrag van de burgers en bedrijven
– overmaat aan verpakkingsmateriaal van online-winkels die het afvalprobleem goedkoop afwentelen (verg. statiegeld bij plastic flesjes en blikjes);
– capaciteitsproblemen van de gemeente, bij de afvaldienst, maar zeker ook bij handhaving. Camera’s plaatsen is erger dan de kwaal, dat wordt ‘m niet.
Kortom, een kwaadaardig (‘wicked’, moeilijk oplosbaar) probleem.  
* De eerder gemelde acties om de ‘Etty Hillesum-panden’ aan de Gabriël Metsustraat te behouden lijken succesvol, blijkens antwoorden op raadsvragen van D.Boomsma (CDA). Zie ook Parool van deze week
* De verplaatsing van de tramhalte in de Paulus Potterstraat (2021) gaat door, maar het project van de buslijnen schijnt te stagneren. Dus als we niks doen lijkt de gewraakte bushalte gewoon door te gaan. Connexxion zal wel dwars liggen.
Komende week actie ondernemen in de richting van raadslid Vroege (D66) die dit wilde voorkomen! 

1 september 2020: Besluitenlijst: VBM vergadering van 26 augustus 2020, te Huize Lydia.
Besloten is:
–      Dat VBM de gemeenteraad schriftelijk zal informeren (gezien de onmogelijkheid om in te spreken tijdens de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 23/9) over haar kijk op het proces van de Kansenkaart Museumplein en het gevolgde co-creatieproces in het algemeen. 
–      Dat VBM bij de gebiedsmakelaar zal informeren naar het proces voor de door het Stadsdeel voor te stellen gebiedsplannen en de manier waarop de uitkomsten van het ‘participatietraject wensen en kansen Museumplein’ (a.k.a. de kansenkaart) hierin verwerkt worden
–      Bestuursleden zullen in het proces rond het nieuwe bestemmingsplan vragen formuleren voor de projectleider van het bestemmingsplan. Doel is om bewoners meer inzicht te geven in de impact van het bestemmingsplan op hun belangen, en tegelijkertijd duidelijk te maken dat bewoners als niet-professionele stakeholder in dit proces ondersteuning nodig hebben (‘equality of arms’) om adequaat toe te kunnen zien op hun belangen
–      VBM bereidt een inspraakreactie voor op het voor het Museumplein vast te stellen evenementenbeleid 
–      VBM zal bij de gebiedsmakelaar informeren naar in 2021 op het Museumplein te organiseren evenementen zoals de ijsbaan en kerstmarkt, en de beste manier om hierbij vanuit VBM bewonersbelangen bij onder de aandacht te brengen
–      De actie voor behoud van Gabriel Metsustraat 2-4-6 was een succes. De oproep voor ondersteuning van de petitie wordt t.z.t. van de website museumpleinbuurten.nl verwijderd.

VBM bestuursvergadering 19 november 2020, via videoconferencing:
Besloten is:
De VBM bereidt zich voor om zienswijzen in te dienen op het in 2021 te verwachten ontwerpbestemmingsplan voor de buurt. Voor zaken die het Museumplein als locatie overstijgen wordt daarbij waar mogelijk aansluiting gezocht bij de Initiatiefgroep-Zuid (Bouwwoede).

De VBM onderzoekt of journalistieke aandacht kan worden getrokken voor de gang van zaken in het stadsdeel om inspraak te vertroebelen met processen als participatie en co-creatie, die enige gelijkenis vertonen met democratische inspraak, maar het niet zijn.