Vereniging Buurtbelang Museumplein

Overige activiteiten

1 september 2020: Besluitenlijst: VBM vergadering van 26 augustus 2020, te Huize Lydia.
Besloten is:
–      Dat VBM de gemeenteraad schriftelijk zal informeren (gezien de onmogelijkheid om in te spreken tijdens de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 23/9) over haar kijk op het proces van de Kansenkaart Museumplein en het gevolgde co-creatieproces in het algemeen. 
–      Dat VBM bij de gebiedsmakelaar zal informeren naar het proces voor de door het Stadsdeel voor te stellen gebiedsplannen en de manier waarop de uitkomsten van het ‘participatietraject wensen en kansen Museumplein’ (a.k.a. de kansenkaart) hierin verwerkt worden
–      Bestuursleden zullen in het proces rond het nieuwe bestemmingsplan vragen formuleren voor de projectleider van het bestemmingsplan. Doel is om bewoners meer inzicht te geven in de impact van het bestemmingsplan op hun belangen, en tegelijkertijd duidelijk te maken dat bewoners als niet-professionele stakeholder in dit proces ondersteuning nodig hebben (‘equality of arms’) om adequaat toe te kunnen zien op hun belangen
–      VBM bereidt een inspraakreactie voor op het voor het Museumplein vast te stellen evenementenbeleid 
–      VBM zal bij de gebiedsmakelaar informeren naar in 2021 op het Museumplein te organiseren evenementen zoals de ijsbaan en kerstmarkt, en de beste manier om hierbij vanuit VBM bewonersbelangen bij onder de aandacht te brengen
–      De actie voor behoud van Gabriel Metsustraat 2-4-6 was een succes. De oproep voor ondersteuning van de petitie wordt t.z.t. van de website museumpleinbuurten.nl verwijderd.

VBM bestuursvergadering 19 november 2020, via videoconferencing:
Besloten is:
De VBM bereidt zich voor om zienswijzen in te dienen op het in 2021 te verwachten ontwerpbestemmingsplan voor de buurt. Voor zaken die het Museumplein als locatie overstijgen wordt daarbij waar mogelijk aansluiting gezocht bij de Initiatiefgroep-Zuid (Bouwwoede).

De VBM onderzoekt of journalistieke aandacht kan worden getrokken voor de gang van zaken in het stadsdeel om inspraak te vertroebelen met processen als participatie en co-creatie, die enige gelijkenis vertonen met democratische inspraak, maar het niet zijn.

Besluitenlijst VBM vergadering van 20 april 2021
Er zijn geen besluiten genomen

Besluitenlijst VBM vergadering van 8 november 2021
De Vereniging spreekt zich uit in de kwestie van het te vestigen hotel Jan Luijkenstraat 22; Jan stelt hiervoor een concept op