Vereniging Buurtbelang Museumplein

Evenementenbeleid

 • 25 nov 2019: de VBM pitchte tijdens een ‘ambtswoninggesprek’ haar ideeën over een goed evenementenbeleid voor het Museumplein.
 • 25 jan 2020: Hier leest u het volledige artikel van Jan Schrijver over het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam. Het eerste deel staat in de wijkkrant van augustus 2019 en een verkorte versie van deel twee is gepubliceerd is de editie van februari 2020.
 • 30 jan 2020: In deze mailwisseling leest u het ongelofelijke verhaal achter de vergunningverlening en de, daarvan volstrekt losstaande, subsidiestroom in de richting van Polo Amsterdam, een evenement dat tussen 2015 en 2019 op het Museumplein plaatsvond en in die periode van de centrale stad 180.000 euro subsidie ontving. Ook in 2020 staat dit evenement weer op de agenda. Weet hierbij dat de vergunningen door het Stadsdeel, dat dus niets zegt te weten van de subsidiestroom, meermalen werd verleend door contrair te gaan tegen de adviezen van de programmacommissie, iets wat eigenlijk nooit voorkomt.
 • 10 feb 2020: Naar aanleiding van een presentatie door het Stadsdeel van de plannen voor een UEFA Football Village 2020 op het Museumplein tussen 12 juni en 12 juli (+ op- en afbouwtijd) tijdens het EK voetbal, is een groot aantal buurtgenoten in de pen geklommen om een zienswijze hierover (hiertegen) in te dienen. Het belangrijkste argument van de bewoners (en ook van veel ondernemers) is dat het evenementenbeleid (locatieprofiel) dergelijke langdurige evenementen niet toestaat. Verder wordt de ruimtelijkheid van het plein, een van de belangrijkste waarden van het plein, geweld aangedaan. Ten slotte vrezen velen dat de maximale bezoekersaantallen (6000) niet te beheersen zijn en dat bij overschrijding overlast en zelfs excessen dreigen.
 • 27 maart 2020: De gemeente heeft op deze zienswijzen gereageerd met de melding dat het evenement wegens de Corona-crisis dit jaar niet door kan gaan. En dat daarmee ‘uw zienswijze kan worden geacht te zijn beantwoord’. Het EK zal, zoals intussen is gecommuniceerd, echter worden verplaatst naar volgend jaar. Bewoners hebben teruggeschreven dat de zaak helemaal niet is afgedaan, want dat de argumenten duidelijk moeten maken dat een volgende keer de vergunningaanvraag moet worden afgewezen, of liever tevoren de organisatoren duidelijk moet worden gemaakt dat dit evenement kansloos is .
 • 19 augustus 2020: VBM heeft een zienswijze ingediend over de aanvraag voor evenementenvergunning voor Polo Amsterdam 2020. Deze vindt u hier.
 • 20 augustus 2020: Vanochtend is Polo Museumplein 2020 gecanceld i.v.m. covid19.
 • 1 september 2020: VBM heeft een zienswijze ingediend voor concept-wijzigingen evenementenbeleid, in het bijzonder over het locatieprofiel Museumplein. Deze vindt u hier.
 • 10 oktober 2020: De gemeente wil het afsteken van vuurwerk door particulieren gaan verbieden. Nog niet dit jaar, maar daarna. Nu wil ze al wel vast een begin maken met het vestigen van een ‘nieuwe traditie’ voor een alternatieve viering, een gezamenlijk feest, en wel op het Museumplein. Gemeente decreteert dat we dit leuk gaan vinden. Nieuwsbericht van gemeente Amsterdam.
 • 9 november 2020: Zie hier de zienswijze van VBM over dit voorstel voor grootse Oudjaarviering 2020 op het Museumplein, midden in semi-lockdownperiode.
 • 25 januari 2021: Aangezien er meer dan 3 insprekers waren aangemeld bij het agendapunt Evenementen/aanpassing locatieprofielen in de raadscommissie AZ, moest de VBM volstaan met deze schriftelijke bijdrage. Dit is extra belangrijk omdat het gemeentebestuur onze zienswijze (zie 1 september hierboven) heeft veronachtzaamd in de beantwoording (wie had het over burgerparticipatie?). Ook zijn de redelijke eisen in die zienswijze op dit moment des te meer van belang, omdat momenteel een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is. Wij proberen evenwichtige voorwaarden voor evenementen in het bestemmingsplan verankerd te krijgen. Als de raad niet ingrijpt, voorzien wij dat de status quo voor het ontwerp-bestemmingsplan als kaderstellend gegeven geldt en dat zou niet acceptabel zijn.
 • 27 januari 2021: De VBM ontvangt deze brief van de burgemeester, bedoeld als reactie op onze zienswijze van 1 september, die zowel procedureel als inhoudelijk de plank misslaat. We hebben haar meteen dienovereenkomstig terug geschreven. De burgemeester reageert nietszeggend op onze kritiek (“geen aanleiding om af te wijken” is natuurlijk geen argument).
 • 18 februari 2021: Uiteindelijk besluit de raad op verzoek van de burgemeester de marginaal gewijzigde locatieprofielen voor de korte termijn vast te stellen en voor de langere termijn oplossingen een apart overleg met alle belanghebbenden te organiseren voor de belangrijkste evenementenlocaties, waarbij dit keer Museumplein ook wordt genoemd. Zie het slot van deze brief.
 • 16 februari 2022: Een jaar na dato is dit overleg nog steeds niet gepland. Dit is deels te wijten aan de Corona-beperkingen en de onderbezetting van het Evenementenbureau. Niettemin is ons toegezegd, dat het overleg in het voorjaar zal plaatsvinden, mede met oog op verwerking in het definitieve bestemmingsplan Museumkwartier/Valeriusbuurt (zie aldaar).
 • 8 april 2022: Eerste verkennend overleg met J. Karman, strategisch beleidsmedewerker van het Evenementenbureau. Zie hier de uitnodigingsmail. Waarschijnlijk te laat om de uitkomsten van het concluderend overleg dat hierna komt, nog te verwerken in het definitieve bestemmingsplan. Het ontwerp is op 16 maart 2022 verschenen en de tervisielegging eindigt al op 28 april.