Vereniging Buurtbelang Museumplein

Bestemmingsplan

Informatie vindt u onder NIEUWS (13-4-2020) en verder op amsterdam.nl/oud-zuid/museumkwartier/

13 april 2020: Begin 2019 hebben we aangedrongen op een vergaande vorm van participatie van bewoners en andere belanghebbenden in de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan Museumkwartier/Valeriusbuurt. Dit verzoek is overgenomen door de Stadsdeelcommissie en het Dagelijks bestuur van het stadsdeel. Het heeft geresulteerd in de Verdiepingssessie van 29 oktober 2019, waar wensen zijn geïnventariseerd. Die zijn terug te vinden in het verslag van die avond. Prima tot zover. Teleurstellend was voor de bewoners dat de (concept-) Nota van Uitgangspunten op veel punten van deze wensen afweek. Dit is te verklaren door twee factoren.
1. er zijn tegengestelde belangen die maken dat niet iedereen zijn zin kan krijgen. Maar dan hadden meerdere ronden moeten worden ingebouwd in de dialoog, zodat een consensus gevonden kon worden waar iedereen mee kon leven. Nu lijkt het toch weer of het Stadsdeel kon shoppen uit de verschillende wensen.
2. het Stadsdeel is bij het opstellen van het bestemmingsplan gebonden aan beleidskaders die door het gemeentebestuur (centrale stad) gesteld zijn. Maar in dit geval is dus verzuimd die randvoorwaarden vooraf expliciet te communiceren, teneinde teleurstelling achteraf te voorkomen.
Nuttige leerervaringen voor een volgende keer als we echte dialoog en co-creatie willen (volgens het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ het uitgangspunt voor het huidige gemeentebestuur.
Alle informatie over het genoemde bestemmingsplan is hier te vinden. Check vooral de aanpassingen in de definitieve Nota van Uitgangspunten ten opzichte van het concept. De volgende stap is in het 4e kwartaal van dit jaar het verschijnen van een Ontwerp-bestemmingsplan, waar we weer inspraak op kunnen geven.

24 mei 2020Verzoek aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam namens de VBM
om de Vondelpark-, Concertgebouw- en Johannes Vermeerbuurt alsmede de Pijp
aan te wijzen als Rijksbeschermd stadsgezicht.

5 juni 2020: Het bestuur van de VBM heeft samen met de Initiatiefgroep Oud-Zuid (tegen de ‘bouwwoede’) in deze brief aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid gevraagd om een meer vergaande mate van participatie en cocreatie ook toe te passen in de fase van Ontwerp-Bestemmingsplan, waar wettelijke inspraak verplicht is.

1 juli 2020: En dit is de antwoordbrief van het DB, die zeker om een vervolgreactie vraagt.

15 juli 2020: De reactie van het bestuur van de VBM staat hier.

28 september 2020: Het stadsdeelbestuur antwoordt met deze brief. Enerzijds terugkaatsend, maar dan toch op de 2e blz. een nieuwe bijeenkomst in 2021 aankondigend. Dus toch vervolg op participatie-experiment?

1 december 2020: Bericht vanuit Stadsdeel meldt dat tervisielegging ontwerp-bestemmingsplan wederom is uitgesteld. Planning wordt begin 2021 gecommuniceerd. Wel is besloten nu toch een voorbereidingsbesluit te gaan formuleren, waardoor de bouwactiviteiten worden bevroren. Hierdoor wordt voorkomen dat bouwers de nieuwe strengere eisen van een nieuw bestemmingsplan nog snel vóór proberen te zijn.
Dit voorbereidingsbesluit kan in maart 2021 worden voorgelegd.

1 april 2021: Voorbereidingsbesluit is in werking getreden: bouwactiviteiten op basis van het bestaande bestemmingsplan worden bevroren. Kan slechts 1 jaar van kracht blijven.

1 september 2021: Inspraak bij Stadsdeelcommissie Zuid om te pleiten voor extra ongevraagd advies ter beïnvloeding van het Ontwerp-Bestemmingsplan nog voordat het uitkomt. Daarvoor zijn met steun van de Initiatiefgroep Oud-Zuid deze wensen op tafel gelegd.

15 september 2021: Inderdaad heeft de Stadsdeelcommissie in zijn deelvergadering Oud-Zuid besloten deze extra boodschap aan het DB te sturen.

31 januari 2022: Plotseling verscheen nog een onverwachte tussenstap: concept-ontwerp bestemmingsplan ter advisering door de stadsdeelcommissie. Zie groot aantal stukken hier onder agendapunt 8c). Hierdoor konden we indirect via inspraak bij de stadsdeelcommissie invloed uitoefenen door het maken van opmerkingen, weer in samenwerking met de Initiatiefgroep Oud-Zuid. Het resulterende advies van de stadsdeelcommissie staat hier (onderaan).

16 maart 2022: Het ontwerp-bestemmingsplan is gepubliceerd. De tervisielegging eindigt dus 6 weken hierna, op 28 april.

31 maart 2022: De beloofde extra bijeenkomst (zie nieuwsbericht 28 september 2020 hierboven) kon de naam participatie niet verdienen. Het was een voorlichtingsbijeenkomst volgens eenzelfde opzet als die van begin januari 2020 over de Nota van Uitgangspunten.
Er was geen plenaire uitwisseling van opvattingen en dus ook geen verslag. Hier vindt u alleen persoonlijke indrukken van de voorzitter.

25 april 2022: de zienswijze van de VBM is ingestuurd. De tekst vindt u hier.